شرح وظایف واحد غذا ودارو

 

 

اهم شرح وظایف :

- کنترل و نظارت بر فعالیت های واحدهای تولیدی فراوری و بسته بندی مواد غذایی آرایشی بهداشتی

 

- بررسی و تکمیل کلیه مدارک مربوط به پروانه بهره برداری مسئول فنی و پروانه ساخت مربوط به واحدهای تولیدی مواد غذایی آرایشی بهداشتی و ارسال

 

مدارک تایید شده به معاونت غذا و دارو استان جهت صدور پروانه

 

- بررسی و تکمیل مدارک مربوط به شناسه نظارت طبق ضوابط و ارسال مدارک تایید شده به معاونت غذا و دارو استان جهت صدور شناسه نظارت

 

- برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی بصورت ماهیانه جهت مسئولین فنی

 

- برگزاری جلسات آموزشی جهت مدیران واحدهای مواد غذایی آرایشی بهداشتی

 

- اعلام مواد غذایی آرایشی بهداشتی غیر مجاز به واحد بهداشت محیط و مراکز بهداشتی درمانی جهت جمع آوری و اقدام قانونی در سطح عرضه

 

- نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات مواد غذایی

 

- پیگیری شکایات و موارد تخلف در خصوص محصولات غذایی

 

- معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی و پیگیری پرونده مربوطه