کمیته آمار با موضوع تحلیل و بررسی شاخص های واحد دهان و دندان

کمیته آمار با موضوع تحلیل و بررسی شاخص های واحد دهان و دندان با حضور دکتر فیاضی مدیر شبکه،معاون بهداشتی و کارشناسان فنی مرکز بهداشت در تاریخ ۹۷/۹/۱۸در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد. شاخص ها توسط مسئول دهان و دندان شبکه بیان شد و سپس خانم دکتر جنگجو دندانپزشک جدید مرکز بهداشت در خصوص روش های ترمیم جدید و قدیم توضیحاتی را ارائه دادند.