جلسه هماهنگی مسئولین پایگاه های بسیج خواهران شهرستان

جلسه هماهنگی مسئولین پایگاه های بسیج خواهران شهرستان به منظورتوجیه وتبیین برنامه مداخلات ارتقاءسلامت شهرستان  در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۶به همت واحد آموزش سلامت برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه مهندس هاشمی معاون بهداشتی شبکه ضمن خوشامد گویی وتبریک هفته بسیج به مدعوین، به اهمیت نقش بسیج در مشارکت ومساعدت در برنامه های بهداشتی وسلامت محور اشاره نمودوهمکاری نیروهای بسیج را در پیشبرد برنامه های مداخلات وبیماریهای غیر واگیر ضروری دانستند ،در ادامه مسئولین واحد های فنی شبکه بهداشت الویت های بهداشتی واحدهای خود را همراه با آمار وشاخص های مربوط ارائه نمودند ودر پایان جلسه حاظرین پیشنهادات خود را جهت همکاری وهماهنگی هرچه بهتر برای برگزاری کلاس های آموزشی درپایگاه های بسیج اعلام داشتند.