جلسه آموزشی کارشناسان واحد کارگزینی شبکه های بهداشت و درمان غرب استان اصفهان

جلسه آموزشی کارشناسان واحد کارگزینی شبکه های بهداشت و درمان غرب استان اصفهان  در تاریخ ۷ و ۸ آذر۹۷ با موضوعات امور استخدامی و حقوق و مزایا در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید./