اطلاعیه جذب نیروی طرحی(مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان) کارشناس بهداشت عمومی

با توجه به دریافت مجوز جذب نیروی کارشناس بهداشت عمومی(خانم) مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح) توسط این شبکه در قالب مراقب سلامت دهان و دندان به اطلاع می رساند متقاضیان خانم که صرفا دارای مدرک کارشناسی بهداشت عمومی بوده و بومی خوانسار می باشند همه روزه تا پایان آذرماه جاری،اطلاعیه هایی که در سایت معاونت بهداشتی اصفهان به آدرس https://phc.mui.ac.ir/fa قسمت مشمولین طرح بارگذاری می شود را بررسی و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.