وبینار آموزشی بسته خدمات غیر پزشک سلامت سالمندان

وبینار آموزشی با موضوع آشنایی با بسته خدمات غیر پزشک سلامت سالمندان توسط واحد سلامت خانواده و جمعیت (واحد سالمندان ) در تاریخ های ۱۶، ۱۷، ۲۱ و ۲۴ دی ماه۹۹ جهت مراقبین سلامت و ماماها  و بهورزان با همکاری واحد های ستادی (بهداشت روان –تغذیه و مبارزه با بیماریها ) برگزار گردید./