رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و سرشماری خانوار شهری

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و سرشماری خانوار شهری

صبح روز دوشنبه دهم مهرماه کارشناسان وزارتخانه بهمراه کارشناسان مرکز بهداشت استان با حضور در شبکه بهداشت خوانسار روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و سرشماری منزل به منزل خانوار شهری را مورد ارزیابی قرار دادند. در این بازدید که مدیر شبکه،معاون بهداشتی،مسئول گسترش و تعدادی از کارشناسان شبکه حضور داشتند،مستندات و اقدامات این برنامه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه از مرکز سلامت جواهری بازدید و از نزدیک روند اجرای برنامه ، نظام ارجاع و عملکرد کارشناسان محیطی رامورد ارزیابی و پرسش قرار دادند. سپس با مراجعه به درمانگاه تخصصی بیمارستان فاطمیه(س) روند ارجاع الکترونیک مراجعین و بیماران را کنترل نمودند. در پایان پایش، کارشناسان وزارتخانه عملکرد شبکه بهداشت خوانسار را مطلوب ارزیابی نمودند و راهنمایی های لازم در جهت اجرای بهتر برنامه را ارائه نمودند. ۱۰ مهر۱۴۰۲