رفتن به محتوای اصلی
x

مراکز و خانه های بهداشت

مرکز تلفن حضور پزشک حضور ماما
مرکز جواهری 57772069    
خانه بهداشت سنگ سفید 57754207    
خانه بهداشت دوشخراط 57763443    
مرکز شریعتی 57772617    
پایگاه سنگ شیر 57231367    
مرکز بیدهند 57230400    
وادشت 57238075    
مرکز شهید منتظری 57237178    
خانه بهداشت تیدجان 57239030    
خانه بهداشت قودجان 57237177    
مرکز خم پیچ 57750489    
خانه بهداشت خم پیچ 57750155    
خانه بهداشت تجره 57755055    
خانه بهداشت رحمت اباد 57751355