رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش سلامت

سایت آوای سلامت

درمان های اولیه

توانبخشی

ارتقای سلامت و پیشگیری

جلب حمایت همه جانبه رسانه ای از برنامه های سلامت

کارگاه جلب حمایت بین بخشی       فایل ۱       فایل ۲

فایلهای مربوط به برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

دکتر شیری 

رسانه۱         رسانه ۲      رسانه ۳   

ارزشیابی برنامه اموزشی           الزامات و استاندارد ها            

  فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۱

فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۲    

   مداخلات ارتقای سلامت            اصول طراحی پیام در بازاریابی اجتماعی         خود مراقبتی

برنامه ریزی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی            اصول چانه زنی     جلب حمایت رسانه ای

برنامه ریزی آموزشی

جلب حمایت همه جانبه۳

جلب حمایت همه جانبه ۴

تحلیل مشکل

تدوین اهداف

تولید پیام

کتاب بازار یابی اجتماعی

مهارت ارتباط

**********************************************************

سال1403

 

جدول آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-تیر

جدول آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-خرداد

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه ههای بهداشت-اردیبهشت

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-فروردین

*********************************************************

سال1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-بهمن1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-آذر 1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-آبان1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مهر1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-شهریور1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-مرداد1402

جدول عناووین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-تیر1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-خرداد1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-اردیبهشت1402

جدول عناوین آموزشی مراکز و خانه های بهداشت-فروردین1402

 سال۱۴۰۱