رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش سلامت

طرح درس سبک زندگی سالم

درمان های اولیه

توانبخشی

ارتقای سلامت و پیشگیری

جلب حمایت همه جانبه رسانه ای از برنامه های سلامت

کارگاه جلب حمایت بین بخشی       فایل ۱       فایل ۲

فایلهای مربوط به برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

دکتر شیری 

رسانه۱         رسانه ۲      رسانه ۳   

ارزشیابی برنامه اموزشی           الزامات و استاندارد ها            

  فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۱

فنون ترغیب در جلب حمایت همه جانبه۲    

   مداخلات ارتقای سلامت            اصول طراحی پیام در بازاریابی اجتماعی         خود مراقبتی

برنامه ریزی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی            اصول چانه زنی     جلب حمایت رسانه ای

برنامه ریزی آموزشی

جلب حمایت همه جانبه۳

جلب حمایت همه جانبه ۴

تحلیل مشکل

تدوین اهداف

تولید پیام

کتاب بازار یابی اجتماعی

مهارت ارتباط

**********************************************************

سال۱۴۰۱