رفتن به محتوای اصلی
x

دفترچه تلفن

تلفن مستقیم مدیریت 57770343
تلفن مستقیم معاونت 57772556
تلفن مستقیم بهداشت محیط 57775180
مرکز تلفن 57772072
بهداشت محیط  داخلی 230-229
بهبود تغذیه داخلی 232
آموزش بهورزی داخلی 214
معاونت بهداشتی داخلی 213
فناوری اطلاعات داخلی 231
آمار داخلی228
بهداشت روان داخلی 206
گسترش داخلی218
مبارزه با بیماریها داخلی239-240
سلامت خانواده داخلی220-235
بهداشت حرفه ای داخلی219
آموزش سلامت داخلی210
بهداشت مدارس داخلی208
حراست داخلی238
دفتر مدیریت داخلی216
کارگزینی داخلی201-225
غذا دارو داخلی217
امور ساختمانی داخلی227
نقلیه داخلی224
کارپردازی داخلی209
امور عمومی داخلی241
حسابداری داخلی236
حسابداری-دریافت و پرداخت داخلی234
انبار داخلی205